Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1; sprostowanie: Dz.U. L 127 z 23.5.2018, s. 2), zwanego dalej Rozporządzeniem uprzejmie informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dom Pomocy Społecznej im. św. Matki Teresy z Kalkuty, Pieczonogi 54, 32-109 Pałecznica (zwany dalej „DPS”), reprezentowany przez Dyrektora DPS (e-mail: biuro@dompieczonogi.pl, tel. 41 3848545),

Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest: Inspektor Ochrony danych Osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@pq.net.pl lub listownie na podany w punkcie 1 adres, umieszczając dopisek „Do Inspektora ochrony danych”;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:

 1. świadczenia usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych w zakresie i formie dostosowanej do indywidualnych potrzeb mieszkańca,
 2. realizacji Pani/Pana praw wynikających z art. 15 – 22 Rozporządzenia;

na podstawie:

 1. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym w szczególności art. 68 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2020.0.1876), oraz § 8. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U.2018.0.734), oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U.2020.0.685)
 2. 9 ust. 2 lit. a) rozporządzenia tj. na podstawie zgody osoby, której dane szczególne wymienione w art. 9 ust. 1 ww. rozporządzenia dotyczą, chyba że ww. osoba, nie jest w stanie wyrazić zgody lub nie może tego uczynić przez opiekuna prawnego, wtedy jej dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. c), tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów takiej osoby.
 3. ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 r. poz. 1781),
 4. ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164);

Podanie danych osobowych umożliwiających Pani/Pana identyfikację jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. Natomiast podanie danych, o których mowa art. 9 ust. 1 lit. a) jest dobrowolne, ale odmowa podania będzie skutkowała brakiem możliwości realizacji celu przetwarzania.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 1. osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
 2. podmioty upoważnione do przetwarzania danych (podmioty przetwarzające) na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 3. podmioty przetwarzające dane osobowe, w przypadku, gdy Dyrektor DPS powierzył takiemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy,

Okres przechowywania: przetwarzane przez DPS Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą bezterminowo, co wynika z nadanej kategorii archiwalnej „A”

Ma Pani/Pan prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 2. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
 3. żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
 4. usunięcia swoich danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie tych danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
 5. w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w DPS narusza przepisy o ochronie tych danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dodatkowe informacje:
 7. Dotyczące Pani/Pana decyzje nie są oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym ich profilowaniu, gdyż wszelkie decyzje w naszej jednostce podejmujemy wyłącznie poprzez pracę i analizę danych przez człowieka i nie robią tego za nas wyłącznie maszyny, programy i urządzenia techniczne.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 9. Dyrektor DPS musi mieć pewność, że nie udostępni Pani/Pana danych osobom nieuprawnionym, dlatego w przypadku powzięcia wątpliwości, co do tożsamości osoby, wnioskującej o dostęp do danych albo żądającej ich sprostowania, ograniczenia lub usunięcia, stosowane są w DPS procedury autoryzacji, co może wiązać się ze skierowaniem do Pani/Pana prośby o dodatkowe informacje weryfikujące;