Informacje

Rzymsko – Katolicka Parafia Św. Stanisława Biskupa w Radziemicach realizuje w terminie od 1 maja 2017 r. do 30 kwietnia 2020 r. projekt pn.: „Aktywny Senior” dzienna opieka
i aktywizacja osób niesamodzielnych
nr RPMP.09.02.03-12-0451/16 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

OFERTA

Do projektu pn.: „Aktywny Senior” dzienna opieka i aktywizacja osób niesamodzielnych zapraszamy mieszkanki i mieszkańców powiatu proszowickiego w wieku 60+, którzy wymagają wsparcia ze względu na niesamodzielność ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność lub niemożność wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Dla uczestniczek i uczestników przewidziano możliwość korzystania zajęć organizowanych przez  Dzienny Ośrodek dla Osób Starszych w Pieczonogach „Przedsionek nieba”.

Oferujemy zajęcia usprawniające ruchowo, kulturalne (takich jak wyjścia do kin i teatrów, nordic walking, wycieczki), udzielania porad i pomocy w załatwianiu bieżących spraw i zajęć rekreacyjnych (m.in. arteterapia, muzykoterapia, biblioterapia, choreoterapia, terapia kulinarna, terapia reminiscencyjna, terapia informatyczna, terapia rozrywkowa, ergoterapia, terapia ruchowa). Oferta domu obejmuje również transport z i do miejsca zamieszkania oraz dwa posiłki, w tym jeden ciepły.

Pakiet usług jest dobierany indywidualnie po przeprowadzeniu identyfikacji barier, potrzeb
i potencjałów osoby, która spełnia warunki formalne i zdecyduje się na podpisanie umowy uczestnictwa w projekcie.

Aby skorzystać z oferty w ramach projektu należy złożyć dokumenty rekrutacyjne oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do objęcia wsparciem placówki. Po wspólnym omówieniu sytuacji uczestnika zostanie ustalony planu wsparcia w projekcie zwany „IPD”. Określa on w jakich zajęciach będzie brał/a udział uczestnik/ uczestniczka oraz jakie usługi otrzyma.

PROJEKT

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych na terenie Powiatu Proszowickiego poprzez utworzenie dla 40 osób dziennego ośrodka opieki dla osób niesamodzielnych w Pieczonogach, zapewnienie im usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych oraz aktywizująco-usprawniających jak również wsparcie 40 opiekunów faktycznych/rodzin poprzez usługi wspomagające.

REALIZATORZY

Projekt realizowany jest w ramach partnerstwa Rzymsko – Katolickiej Parafii Św. Stanisława Biskupa w Radziemicach z Gminą Pałecznica oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ” Oddział w Pałecznicy.

Biuro Projektu znajduje się w Domu Pomocy Społecznej w Pieczonogach, adres: 32-109 Pieczonogi 54 (nr tel. 41  384  85  45, e-mail:biuro@dompieczonogi.pl).

ZGŁOSZENIA

Osobami do kontaktu w sprawie uczestnictwa w projekcie są pracownicy socjalni Domu Pomocy Społecznej w Pieczonogach.

Formularz zgłoszeniowy do projektu  – wypełniony złożyć w Domu Pomocy Społecznej w Pieczonogach, adres: 32-109 Pieczonogi 54 (nr tel. 41  384  85  45) lub przesłać na adres e-mail:biuro@dompieczonogi.pl).

 

Pliki do pobrania:

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU – Pieczonogi_final PDF

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE